High Holy Days

ROSH HASHANAH TORAH READINGS

Rosh Hashanah 1st Day

Rosh Hashanah 2nd Day


YOM KIPPUR TORAH READINGS

Yom Kippur Morning

 • Reader 1 (Deuteronomy 29: 9-11)
 • Reader 2 (Deuteronomy 29: 12-14)
 • Reader 3 (Deuteronomy 30: 11-14)
 • Reader 4 (Deuteronomy 30: 15-17)
 • Reader 5 (Deuteronomy 30: 18-20)

Yom Kippur Afternoon

 • Reader 1 (Leviticus 19: 1-4)
 • Reader 2 (Leviticus 19: 9-13)
 • Reader 3 (Leviticus 19 14-18)

HAFTARAH BLESSINGS

 • Haftarah Blessings for Rosh Hashanah 
  • PDF (for Rosh Hashanah Before and After)
  • Audio for Before
  • Audio for After (on Weekday)
 • Haftarah Blessings for Yom Kippur 
  • PDF (for Yom Kippur Before and After)
  • Audio for Before
  • Audio for After (on Weekday)
  • Audio for After (on Shabbat)

HAFTARAH READINGS

 • Haftarah Rosh Hashanah 1st Morning
 • Haftarah Rosh Hashanah 2nd Morning
 • Haftarah Yom Kippur Morning
 • Haftarah Yom Kippur Afternoon